height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

מבוא
1. אתר kradison.com ("האתר") מוגש מטעמה של זמרת הארץ השבחה ושיווק נדל"ן בע"מ ("החברה" או "אנו"). החברה מתמחה בהשקעות בקרקעות להשבחה.
2. מסמך זה הינו חוזה מחייב המסדיר את תנאי ההתקשרות שבין גולשי האתר לבין החברה. על כן, נא קרא מסמך זה בעיון טרם השימוש באתר.
3. ההתחברות לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים במסמך זה (יחד: "תנאי השימוש").
4. מתן פרטי הקשר במסגרת ההתעניינות בשירותי החברה מהווה אף הוא אישור לתנאי השימוש.
5. ככל שתנאי מסוים מתנאי השימוש אינו מובן לך או מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מכניסה לאתר ומכל שימוש בו.
6. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה בכל עת, ללא מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקפו עם פרסומו באתר. השימוש באתר לאחר פרסום השינוי בתנאים ייחשב להסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.
7. השימוש באתר ויצירת הקשר עם החברה מוגבלים לבני 18 ומעלה בלבד. משלוח פרטי הקשר שלך להרשמה יהווה הצהרה כי הנך בן 18 ומעלה.
8. כל האמור במסמך זה בלשון זכר מתייחס לנשים ול גברים כאחד.

הגבלת אחריות החברה

9. הקרקעות המצוינות באתר אינן זמינות לבנייה. השרטוטים וההדמיות באתר הינם לצרכי אילוסטרציה בלבד ואין לראות בהם כל מצג או התחייבות.
10. אתר החברה מספק תיאור כללי של פרויקטים שונים. מידע זה אינו מטעמה של החברה, אלא הוא נמסר לה על ידי צדדים שלישיים, כגון רשויות מוניציפליות ובעלי הקרקעות. אין באפשרותנו לשלוט או לפקח על המידע שנמסר לנו ועל כן איננו נותנים כל מצג באשר לדיוקו, נכונותו או שלמותו של המידע באתר, למידה שבה הוא מעודכן למועד הופעתו באתר, או למידת התאמתו לכל אדם.
11. איננו מתחייבים, כי תיאור הסטטוס התכנוני של הפרויקטים מדויק או עדכני. ייתכנו מצבים שבהם האתר לא ישקף את הסטטוס העדכני של הפרויקטים לאור החלטות רשויות התכנון והבניה, פסיקות בתי המשפט וכו', שאינן בידיעתנו או שטרם הטמענו אותן באתר. לפיכך, המידע והנתונים המופיעים באתר הינם בגדר הערכות בלבד וכל אדם שמתעניין בהשקעה ו/או ברכישה של נכס מחויב לבדוק את מצבו התכנוני אצל הרשויות המוסמכות.
12. אנו מדגישים כי איננו יכולים להעריך במדויק את סיכויי ההפשרה של קרקע חקלאית, וכי כל עסקה בקרקע חקלאית הינה ספקולטיבית באופייה. באופן דומה, אין ביכולתנו להעריך את העלויות הכרוכות בהפשרה, כגון היטל השבחה, מיסוי או הפקעות לצורכי ציבור.
13. אנו איננו אחראים למצב התכנוני והמשפטי של הקרקע ולא נישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, להחלטות הרשויות המוסמכות. כמו כן, לא נישא בכל אחריות לפעולות או למחדלים של צדדים שלישיים (כגון בעלי קרקעות, קבלנים וכו') אשר יש להם השפעה על המצב התכנוני והמשפטי של הקרקע, בין אם יש לנו יחסים עסקיים כלשהם עם אותם צדדים שלישיים ובין אם לאו.
14. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הפרויקטים המוצעים באתר, להסירם מן האתר, לדחות את הטיפול בהם, להקפיא, לשנות את תוכנם ולהוסיף פרויקטים בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מראש.
15. לפני ביצועה של כל עסקה במקרקעין, יש לשקול אותה בכובד ראש ולהיוועץ עם גורמי מקצוע מתאימים. המידע באתר הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
16. אנו לא נישא בכל אחריות לנזק, הפסד או חבות כלשהם, ישירים או עקיפים, כספיים או אחרים, שייווצרו למבקרי האתר או למי מטעמם בעקבות פעולה שבוצעה בהסתמך על המידע המופיע באתר או אגב שימוש בו.

הצהרות המשתמש

17. הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש ו/פעולה שתבצע באתר, ומתחייב כי כל שימוש או פעולה שתבצע באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין.
18. הנך מתחייב כי תימנע מכל שימוש באתר שעלול להשבית, להכביד או להזיק לרכוש או ציוד שלנו או של מי מטעמנו, לרבות שימוש בתוכנות זדוניות.

קניין רוחני

19. תכני האתר, לרבות כל טקסט, עיצוב ותמונה, מוגנים בזכויות יוצרים. אנו בעלי זכויות הקניין הרוחני ו/או ההרשאות הנדרשות לצורך הפעלת האתר ופרסום תכניו.
20. הנך מתחייב להימנע מלשנות, להעתיק, לפרסם, להוציא לאור או להפיץ בפומבי את תכני האתר או להציג עצמך כבעליהם של תכנים אלה, אלה אם כן קיבלת את הסכמתנו לכך מראש ובכתב.
21. אנו בעלי הדומיין kradison.com וכן בעליהם ו/או בעלי זכויות שימוש ב סימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים המופיעים באתר. אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר שלנו ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.
22. אנו איננו אחראים לתכנים המופיעים באתרים אשר האתר מפנה אליהם באמצעות קישוריות (לינקים) ("האתרים המקושרים"). אנו איננו בודקים או שולטים בתכנים של האתרים המקושרים, אלא מספקים קישוריות לנוחיות המשתמשים. אין לראות בקישוריות אלה משום אישור או המלצה למוצרים, שירותים או מידע באתרים המקושרים. הקישוריות אינן מעידות על הסכמת האתרים המקושרים להצבת הקישוריות באתר, או על יחסים משפטיים כלשהם בינינו לבין האתרים המקושרים.

מדיניות פרטיות

23. גולשים המעוניינים לקבל פרטים נוספים על שירותי החברה מתבקשים לספק לצורך כך את פרטי הקשר הבאים: שם מלא, אימייל ומספר טלפון. משלוח פרטי הקשר מהווה אישור להסכמתך להצטרף לרשימות הדיוור של החברה ולקבלת חומרים פרסומיים שונים מקבוצת החברות הקשורות במישרין או בעקיפין לחברה (כגון חברות קשורות, חברות אחיות וכו') וכל מיזם מטעם קבוצת החברות.
24. מסירת פרטי ההרשמה מהווה הצהרה כי הפרטים נכונים ומשויכים אליך אישית וכי אינך פועל עבור או בשם צד שלישי כלשהו.
25. אנו נשתמש בפרטי הקשר בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
26. הנך רשאי לדרוש את הסרתך מרשימת הדיוור שלנו בכל עת, באמצעות מייל לכתובת info@kradison.com
27. אנו מתחייבים שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטי הקשר (למעט לגורמים המפורטים בסעיף 23 לעיל) למעט בנסיבות הבאות: (1) נסבור שהדבר נדרש במסגרת הליך משפטי מולך; (2) נסבור שאתה פעלת באופן בלתי חוקי ונפעל בקשר לכך; )3 )נקבל צו שיפוטי או הוראה מרשות מוסמכת אחרת שיורו לנו לעשות כן; (4) נעביר את האתר או את פעילות האתר לצד שלישי כלשהו, במסגרת מיזוג, עסקת מכירה או עסקה אחרת, או נעביר את ניהול האתר לצד שלישי מטעמנו, ובלבד שהצד השלישי האמור
מקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות.
28. כמו כן, כאשר אתה מבקר באתר, אנו עשויים לאסוף מידע בקשר לפעילותך באתר, שאינו מזהה אותך אישית. המדובר במידע בלתי מסוים, הנאסף באופן אוטומטי, המתייחס לכתובת השרת ממנה אתה פועל (address IP), והכולל את האזור הגיאוגרפי שלך ואת פרטי השימוש שאתה מבצע באתר (מועדי התנועה בתוך האתר, מילות חיפוש, מספר הכניסות לאתר , סוג מכשיר הקצה ממנו התחברת, הדפדפן ומערכת ההפעלה וכו'). אנו אוספים את המידע הזה, בעצמנו או בעזרת צדדים שלישיים, לצרכים סטטיסטיים בלבד . כל עוד מדובר במידע אנונימי, אנו רשאים להעבירו לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), לפרסמו, ולהשתמש בו לצרכי שיווק ומחקר. בתוך כך, אנו משתמשים במידע הסטטיסטי לצרכים כגון שיפור השירותים המוצעים על ידינו, שינוים או ביטולם; ניתוח ביצועי האתר; שמירה על אבטחת האתר ועמידה בהוראות כל דין.
29. השירותים באתר כוללים שימוש ב"עוגיות" ("cookies") ."עוגייה" היא שרשרת מידע שהאתר מעביר לדפדפן שלך לצורכי זיהוי. ה"עוגיות" אינן מזהות גולשים ספציפיים, אלא משמשות לאיסוף מידע אנונימי על השימוש באתר. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת "עוגיות". אם אינך מעוניין לקבל "עוגיות", אנא עדכן את הגדרות הדפדפן בהתאם. כדאי לדעת, כי סירוב לקבל "עוגיות" עלול להגביל את פעילות האתר במכשירך.

הגבלת אחריות
30. אין לראות בתכני האתר משום עידוד או המלצה לנקוט בכל פעולה משפטית או עסקית שהיא, לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, התשנ"ה-1995 או לפי כל דין אחר . יש להיוועץ ביועץ מוסמך מטעמכם לפני ביצוע פעולות בניירות ערך, עסקאות במקרקעין או כל פעולה משפטית או מסחרית משמעותית אחרת. מובהר ומודגש כי אין בתכני האתר ו/או בפרסומיו משום ייעוץ להשקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.
31. מובהר, כי אין להסתמך על מהימנותו ו/או נכונותו המלאה של המידע המופיע באתר, בין אם המדובר בעובדות או בהערכות, וכי האחריות המלאה על בדיקת המידע ועל ביצוע פעולות בהסתמך על האתר מוטלת עליך.
32. אנו איננו מתחייבים ואיננו נותנים כל מצג באשר לזמינות, לפונקציונליות ולביצועים של האתר, או בקשר למידת הדיוק, השלמות או הנכונות של כל תוכן או נתונים הכלולים בו.

נגישות:

33. לצד סריקה קפדנית והתאמת קוד האתר (Wave), רוב תכני האתר נבדקו באמצעות קורא מסך (NVDA), תוכנת קונטרסט (Wave), ותוכנת הגדלה. כמו כן, נערכו בדיקות שימושיות מקיפות במגוון אמצעי קלט, ולשימוש כלל הגולשים הותקן תפריט נגישות בחלקו העליון של המסך הנותן מענה באופן נגיש לגודל פונט, מענה לעיוורי צבעים, הדגשת וסימון קישורים, פונט קריא וביטול הנפשות.

34. במידה ונתקלתם בקושי כלשהו, ניתן לפנות לרכזת הנגישות ירדנה סבג בדוא"ל yardena@kradison.com בפקס: 03-6049177 ובטלפון (בשעות הפעילות) 03-9150700, ואנו נשמח לשפר את האתר בהתאם לטובת כלל הציבור.

שונות
35. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל.
36. סמכות השיפוט בכל עניין הקשור והנובע ממסמך זה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן